An Nails có những lớp đào tạo Nails nâng cao như kỹ thuật đắp bột, đắp bột fom giấy, gel nước…